Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training121.insete.gr,  από τις 29/11/2021 και ώρα 15:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 6.000 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφαοποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ. ,
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Αριθμός ΜητρώουΑσφαλισμένου του υποψήφιου (ΑΜΑ).
 3. Eκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ως Δικαιούχου του λογαριασμού.
 4. Αποδεικτικό Εργασιακής Κατάστασης
  • Για τους Εργαζόμενους: Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης, που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (π.χ. Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης[1], ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ).
  • Για τους Εποχικά Εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας την ημέρα της αίτησής τους, απαιτείται : α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6), ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)[2], ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
  • Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19 απαιτείται: α) Υπεύθυνη Δήλωση[3] ότι είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και β) Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/).

  Σε περίπτωση που δεν  είναι εφικτό να προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την εργασιακή κατάσταση, μπορεί εναλλακτικά να προσκομίσει:

   Υπεύθυνη δήλωση (ΠΡΟΣ ΙΝΣΕΤΕ), στην οποία να δηλώνει ότι:

  1. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος/η σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η ή τελεί σε αναστολή σύμβασης. Σε περίπτωση εργαζομένων με εποχική απασχόληση απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται ότι καλύπτονται εποχικές ανάγκες του εργοδότη με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τα παραπάνω ισχύουν καιγια τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας κατόπιν καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονη βεβαίωση εποχικότητας της επιχείρησης ή υπαγωγή σε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Οι παραπάνω καταστάσεις πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια στην Υπεύθυνη δήλωση.
   1. Την επωνυμία της επιχείρησης.
   2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στοΙΝΣΕΤΕ) στην οποία να δηλώνει ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Το κείμενο των Υπευθύνων δηλώσεων του αιτούντα μπορεί να συγχωνευθεί σε μία Υπεύθυνη Δήλωση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  email κ.ά.).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων. Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά για όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του αριθμού των 6.000 ωφελούμενων.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, ήτοι την ημέρα που υλοποιείται η 1η συνεδρία Συμβουλευτικής, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής κατάστασης του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής).

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο των συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία της εισόδου στην πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής):

 • Για τους Εργαζόμενους:
  • Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης[4], και
  • Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής τηνημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής, ή
   Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας εισόδου στη Πράξη, ή αντίγραφο ΑΠΔ.
 • Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ[5] με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής), η οποία πρέπει να συνοδεύεται:

 1. Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7)[6], και
 2. βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)
 • Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19:
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότιείναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής) η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και
 • Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ήεκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/) η οποία να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής.

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η συνεδρία Συμβουλευτικής), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στη Δράση αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά και έγγραφα θα τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 α) για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

 β) για το σκοπό της συμμετοχής των ωφελουμένων  στην Πράξη και

 γ) για τον σκοπό της διαχείρισης της Πράξης και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν διαχείριση αυτής

σύμφωνα με τις νομικές, οργανωτικές και τεχνικές εγγυήσεις του  Γενικού Κανονισμού Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του ν.4624/2019, όπως ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ. 54Α του ν.4314/2014, όπως ισχύει, «το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ». 
Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, το ΙΝΣΕΤΕ ως δικαιούχος της πράξης αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα προβεί για τους σκοπούς εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου του και ο πάροχος κατάρτισης ως «υπο-εκτελών την επεξεργασία» (subprocessor). 

Τα δεδομένα τηρούνται  εμπιστευτικά εντός του φακέλου της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης αλλά και μετά τη λήξη αυτής για σκοπούς λογιστικών ελέγχων και για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την οικεία Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ και να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην προστασία τους εδώ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιλογής σας θα κληθείτε να συμπληρώσετε προτυποποιημένα ερωτηματολόγια τόσο κατά την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης, όσο και με την ολοκλήρωση της πιστοποίησής σας,

Τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΙΝΣΕΤΕ) για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.[1] Τα Ε4 ή Ε3 εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/

[2] Τα Ε6 ή Ε7 εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/

[3] Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή.

[4] Τα έντυπα Ε4 και Ε3 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

[5] Που εκδίδεται από το https://eservices.oaed.gr/

[6] Τα έντυπα Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/