Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψήφιων συμμετεχόντων στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» επί του 6ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων

 

Την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 συνήλθε, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, στα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, Αθήνα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψηφίων συμμετεχόντων στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5062097, όπως αυτή ορίστηκε δυνάμει της από 05.10.2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής.

 

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει τις ενστάσεις υποψήφιων συμμετεχόντων επί του 6ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων της ανωτέρω Πράξης, όπως αυτός αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Πράξης (training121.insete.gr) στις 19/04/2022.

Μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επιλέγονταςΕΔΩ