Ανακοίνωση για λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του 1ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων της Δράσης

 

Σε συνέχεια της από 13/01/2022 Ανακοίνωσης Συγκρότησης 1ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση με κωδικό ΟΠΣ 5062097, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 23:59 εκπνέει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του ανωτέρω πίνακα.

Η ένσταση υποβάλλεται έως την ανωτέρω προθεσμία με e-mail στο info-training121@insete.gr , έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνεται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.