Ανακοίνωση Συγκρότησης 1ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση με κωδικό ΟΠΣ 5062097

 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5062097 και σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τις 29/11/2021 έως και τις 15/12/2021, προβαίνει στη Συγκρότηση και Ανάρτηση του 1ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων ανά τύπο περιφέρειας, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:

· Επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και

· Απορριφθέντες

Για να δείτε τον προσωρινό Πίνακα Μητρώου Ωφελούμενων ανά τύπο περιφέρειας, παρακαλούμε επιλέξτε ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του παραπάνω Προσωρινού πίνακα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεώς του. Η ένσταση υποβάλλεται με e-mail στο info-training121@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνεται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.