«Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της  Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού», με Κωδικό ΟΠΣ 5062097
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» MIS 5062097 29.11.2021
Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της  Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού»[1], με Κωδικό ΟΠΣ 5062097.

Αντικείμενο της Πράξης είναι  η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 6.000 ωφελούμενους/ εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το  σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (8 συνεδρίες ανά ωφελούμενο, διάρκειας 45 λεπτών η κάθε συνεδρία). Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν είτε με δια ζώσης συνεδρίες (face to face) είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.
Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών, σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης, χωρίς κόστος.

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στις εξής ειδικότητες:

Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης, σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα
Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου
Barista
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως των επιτρεπτών ορίων που ορίζονται στην παρ. 6 της πρόσκλησης επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://training121.insete.gr, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων». Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από την Δευτέρα 29/11/2021, ώρα 15:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 6.000 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της συμμετοχής των υποψήφιων για την ένταξή τους στο έργο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν το κριτήριο συμμετοχής -  εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής των υποψήφιων καθώς και έναρξης των προγραμμάτων (είσοδος των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα), θα γίνεται τακτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση προς τους Ωφελούμενους. Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της δράσης.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο info-training121@insete.gr με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
[1] Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους