Ανάρτηση 9ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»

 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5062097, σε συνέχεια συνεδριάσεων των αρμοδίων Επιτροπών (Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιλογής Ωφελουμένων) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 9ου Οριστικού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων ανά τύπο περιφέρειας, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:  

 
  • Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά και  

  • Απορριφθέντες

  •  

  •   

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τη 01/09/2022 έως και τις 28/09/2022 (καταληκτική προσθεσμία υποβολής αιτήσεων).