Ανάρτηση 9ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»

 

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5062097 και σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων που έχει συσταθεί σύμφωνα με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ, των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από την 01/09/2022 έως και τις 28/09/2022 (καταληκτική προσθεσμία υποβολής αιτήσεων), προβαίνει στην Κατάρτιση και Ανάρτηση του 9ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων ανά τύπο περιφέρειας, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: 
Επιλαχόντες κατά φθίνουσα σειρά και 
Απορριφθέντες

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά του παραπάνω Προσωρινού Πίνακα Μητρώου έως και την Δευτέρα 10/10/2022. Η ένσταση υποβάλλεται με e-mail στο info-training121@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνεται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.