Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

1) Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της  Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού», με Κωδικό ΟΠΣ 5062097. Πώς μπορώ να αντλήσω περισσότερες πληροφορίες;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στην δράση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση.

2) Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα;

Σύμφωνα με την παρ. 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση η εν λόγω δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση και των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση μπορούν να είναι ωφελούμενοι ακόμη και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται  ότι  στην  έννοια  του  ιδιωτικού  τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr)). Οι ως άνω θα πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, να αποδεικνύεται ότι απασχολούνται:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

  Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

  3) Ποια είναι τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

  Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να αντλήσετε τόσο στην παρ. 9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση όσο και στην σελίδα Δικαιολογητικά Αιτήσεων .

  4) Μπορώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως ελεύθερος επαγγελματίας;

  Όχι. Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής.

  5) Δεν εργάζομαι, αλλά πραγματοποιώ την πρακτική μου άσκηση. Μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

  Σύμφωνα με την παρ. 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση η εν λόγω δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση και των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση μπορούν να είναι ωφελούμενοι ακόμη και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

  Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, να αποδεικνύεται ότι απασχολούνται:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Η πρακτική άσκηση δεν εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω μορφές εξαρτημένης εργασίας, ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην δράση.

 

6)

Α) Αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε αναστολή. Μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;

Β) Λαμβάνω το επίδομα ειδικού σκοπού. Μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;

Ναι. Σύμφωνα με την παρ. 7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

7)

Α) Είμαι εποχικά εργαζόμενος και λαμβάνω επίδομα ανεργίας, είτε

Β) Λαμβάνω το επίδομα ειδικού σκοπού.

Επηρεάζεται η λήψη του επιδόματός μου από το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβω με τη συμμετοχή μου στην δράση;

Α) Σε ό,τι αφορά στο επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, με το άρθρο 64 του ν. 4756/2020 (Α' 235/26-11-2020) τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι (για την παρούσα Πράξη οι εποχικά εργαζόμενοι που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ) που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως το παρόν πρόγραμμα του ΙΝΣΕΤΕ, δεν χάνουν την ιδιότητα του ανέργου και μπορούν να εισπράξουν το επίδομα κατάρτισης μαζί με το επίδομα ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούν και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις του νόμου.

Ειδικότερα, στο σχετικό άρθρο προβλέπεται ότι:

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας, εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

3. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου.»

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου εδώ.

Β) Σε ό,τι αφορά στη λήψη του επιδόματος ειδικού σκοπού, αυτή δεν επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβετε με τη συμμετοχή σας στην δράση.

8) Η συμμετοχή στην δράση έχει κόστος;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν υπάρχει κόστος, αντιθέτως οι ωφελούμενοι που ολοκληρώνουν την συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση (πχ συμπλήρωση δελτίων εισόδου- εξόδου κλπ.) λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα μέγιστης συνολικής αξίας 750,00€ (150 ώρες κατάρτισης x 5,00 €/ώρα) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

9) Για τη συμμετοχή μου λαμβάνω εκπαιδευτικό επίδομα; Θα πρέπει να περάσω επιτυχώς τις τελευταίες εξετάσεις ή αρκεί να έχω παρακολουθήσει όλες τις διδακτικές ώρες;

Αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της Πράξης περιλαμβάνονται στην παρ. 6 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην χορήγηση του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 750€ για παρακολούθηση 150 ωρών θεωρητικής κατάρτισης (τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος), καταβάλλεται μόνο εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Ο συμμετέχων (ωφελούμενος) δεν έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό όριο απουσιών (βλ. παρ. 6 - σελ. 19 και 20 για λεπτομέρειες)

2) Ο ωφελούμενος έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 • τηνΚατάρτιση
 • τη διαδικασία πιστοποίησης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση  - βλ. παρ. 6 σελ. 20 και 21). Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης δεν είναι υποχρεωτικό να είναι θετικό, δηλαδή να έχει περάσει επιτυχώς ο ωφελούμενος τις εξετάσεις.  

  4) Ο ωφελούμενος υποχρεούται να ακολουθεί τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω πρόσκληση, όπως για παράδειγμα να συμπληρώσει τα δελτία εισόδου-εξόδου (βλ. παρ. 6 - σελ. 22 πρόσκλησης).

  10) Μπορώ να παρακολουθήσω το πρόγραμμα διαδικτυακά; Αν όχι, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται σε ώρες εργασίας;

  Σε ό,τι αφορά στον τρόπο παρακολούθησης των δράσεων κατάρτισης, σύμφωνα και με την παρ. 5.2 της σχετικής πρόσκλησης:

   

  Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face)διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

Η ημερήσια εκπαίδευση/κατάρτιση:

 • διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων
 • ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες για τα προγράμματα που υλοποιούνταιδια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων
 • ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για τα προγράμματα που υλοποιούνταιδια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης

Ακόμη:

 • οι ώρεςτης ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους εκτός ωραρίου εργασίας σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν
 • δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση,καθώς και η σύγχρονη τηλεκατάρτιση τις Κυριακέςκαι τις επίσημες αργίες, για τα προγράμματα που υλοποιούνταιδια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης.

11) Πότε ξεκινά η κατάρτιση;

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των δράσεων κατάρτισης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

12) Μπορώ να αποστείλω τα δικαιολογητικά μου μέσω email ή ταχυδρομικά στο ΙΝΣΕΤΕ;

Στην παρ. 9.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση αναφέρεται ότι "Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training121.insete.gr,  από τις 29/11/2021 και ώρα 15:00 μέχρι συμπλήρωσης του πλήθους των 6.000 ωφελούμενων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της."

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία ανάρτησης των δικαιολογητικών τους ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω  email κ.ά.).

 

13) Δεν έχω τη δυνατότητα να εκδώσω την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr. Υπάρχει δυνατότητα να την συμπληρώσω και υποβάλλω με άλλο τρόπο;

Σύμφωνα με την παρ. 9.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση το κείμενο των Υπευθύνων δηλώσεων του αιτούντα μπορεί να συγχωνευθεί σε μία Υπεύθυνη Δήλωση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή.

14) Υπάρχει πρότυπο κείμενο για την Υπεύθυνη Δήλωση;

Όχι. Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να το διαμορφώσει ο αιτών προκειμένου να περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται κατά περίπτωση.

15) Έχω υποβάλει την αίτησή μου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πώς θα ενημερωθώ για το εάν επιλέχθηκα;

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων. Η διαδικασία εισαγωγής των δυνητικά ωφελούμενων στο Μητρώο θα γίνεται δυναμικά για όσο παραμένει ανοικτή η Πρόσκληση ή μέχρι κάλυψης του αριθμού των 6.000 ωφελούμενων.

Την ευθύνη της επιλογής των καταρτιζομένων αναλαμβάνει τριμελής «Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων», που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το ΙΝΣΕΤΕ.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΣΕΤΕ (https://training121.insete.gr), την οποία οι υποψήφιοι οφείλουν υπ΄ευθύνη τους να παρακολουθούν ανελλιπώς για να ενημερώνονται και να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση (παρ. 10) και όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της πράξης https://training121.insete.gr για να ενημερώνεστε για νέα και ανακοινώσεις.

16) Προσπαθώ να ανεβάσω κάποια δικαιολογητικά και δεν μπορώ. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;

1) Το μέγεθος των αρχείων υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το σύστημα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μικρύνετε το μέγεθός τους, μέσω zip.

2) Τα έγγραφα αναρτώνται από κινητό τηλέφωνο. Συστήνεται η ανάρτηση από σταθερό Η/Υ ή laptop

17) Δεν καταχωρείται η αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

 • Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησής σας
 • Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά το email σας
 • Επιβεβαιώστε ότι έχετε "τσεκάρει" (αποδεχθεί) όλες τις απαραίτητες συναινέσεις στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης
 • Επιβεβαιώστε ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί αίτηση με τα ίδια στοιχεία - ελέγξτε το email σας για τυχόν εισερχόμενο μήνυμα που επιβεβαιώνει την αίτησή σας στο πρόγραμμα (ελέγξτε και τα ανεπιθύμητα και spam)