Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί του 2ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων της Δράσης

 

Σε συνέχεια της από 02/02/2022 Ανακοίνωσης Συγκρότησης 2ου Προσωρινού Πίνακα Μητρώου Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Δράση με κωδικό ΟΠΣ 5062097, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59 εκπνέει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του ανωτέρω πίνακα.

Η ένσταση υποβάλλεται έως την ανωτέρω προθεσμία με e-mail στο info-training121@insete.gr έχοντας ως θέμα «ΕΝΣΤΑΣΗ» και απευθύνεται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που έχει οριστεί με την από 05/10/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΣΕΤΕ.