Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψήφιων συμμετεχόντων στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5062097

 

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, στα γραφεία του ΙΝΣΕΤΕ, οδός Βουκουρεστίου αρ. 32, Αθήνα, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψηφίων συμμετεχόντων στην Δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα» της Πράξης «Διαρθρωτική προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5062097, όπως αυτή ορίστηκε δυνάμει της από 05.10.2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επιλέγοντας ΕΔΩ