Προσοχή Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δράση «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα», μεταξύ των δικαιολογητικών που αναρτώνται κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων είναι και

«5. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΙΝΣΕΤΕ) στην οποία να δηλώνει ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.»

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικά:

1) Να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή

2) Να φέρει ως κείμενο ότι: Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

3) Να έχει κατ’ ελάχιστον συμπληρωμένα τα πεδία:

ΠΡΟΣ: ΙΝΣΕΤΕ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΦΜ

Στην περίπτωση που ο αιτών / η αιτούσα δεν είναι εφικτό να προσκομίσει κάποιο από τα δικαιολογητικά για την εργασιακή κατάσταση, μπορεί εναλλακτικά να αναρτήσει ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να συμπεριλάβει στο κείμενο της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης τα εξής:

i. Εάν είναι εργαζόμενος: Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι εργαζόμενος/η στην επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας «επωνυμία της επιχείρησης» με «ΑΦΜ της επιχείρησης» με σχέση εξαρτημένης εργασίας

ii. Εάν είναι εποχικά εργαζόμενος/η:

Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι εποχικά εργαζόμενος/η στην επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας «επωνυμία της επιχείρησης» με «ΑΦΜ της επιχείρησης» με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και καλύπτω εποχικές ανάγκες της επιχείρησης.

iii. Εάν βρίσκεται σε περίοδο ανεργίας κατόπιν καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σχέσης με ταυτόχρονη βεβαίωση εποχικότητας της επιχείρησης ή υπαγωγή σε επιδότηση από τον ΟΑΕΔ:

Την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκομαι σε περίοδο ανεργίας κατόπιν καταγγελίας ή λήξης της εργασιακής σχέσης με την επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας «επωνυμία της επιχείρησης» με «ΑΦΜ της επιχείρησης» στην οποία απασχολούμαι με σχέση εξαρτημένης εργασίας καλύπτοντας εποχικές ανάγκες της επιχείρησης.

iv. Εάν τελεί σε αναστολή σύμβασης:

Την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκομαι σε αναστολή σύμβασης. είμαι εργαζόμενος/η στην επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας «επωνυμία της επιχείρησης» με «ΑΦΜ της επιχείρησης» με σχέση εξαρτημένης εργασίας.